Tillbaka till översikten BTH Stora Sökguiden - Den svenska lagstiftningen

Regeringens proposition
Motion
Riksdagen
Proposition
Utskott
Betänkande
Riksdagen
Riksdagsskrivelse
Regeringen/Departement
Kommittédirektiv
Kommitté
SOU
DS
Remissinstanser
Departementet
Lagrådet
Departementet
Proposition
Riksdagen
Följdmotioner
Utskott
Betänkande
Riksdagsskrivelse
Regeringen
SFS

Regeringens proposition

Regeringen lämnar lagförslag till riksdagen i form av en proposition.

Motion

Enskild riksdagsledamot eller partigrupp lämnar lagförslag till riksdagen i form av en motion. Läs mer här!

Riksdagen

Riksdagen remitterar motionen till ett av riksdagsutskotten. Läs mer här!

Proposition

Läs mer om propositioner här!

Utskott

Riksdagen har 15 fasta utskott. Alla ärenden och lagförslag ska beredas i något av dessa. Läs mer här!

Betänkande

I ett betänkande meddelar utskottet sitt beslut till riksdagen.

Riksdagen

Riksdagen fattar ett beslut om fortsatt utredning.

Riksdagsskrivelse

Riksdagen meddelar regeringen sitt beslut genom en riksdagsskrivelse.

Regeringen/Departement

Ett av regeringens departement skriver ett kommittédirektiv med utgångspunkt från betänkandet.

Kommittédirektiv

Kommittédirektiven publiceras i en särskild serie. Ett register över föregående års direktiv publiceras av justitieministern i den s.k. kommittéberättelsen. Dessa återfinns i Regeringskansliets rättsdatabas under rubriken KOMMITTÉER.

Kommitté

Regeringen bemyndigar departementschefen att tillsätta en kommitté för att utreda lagförslaget. Uppdraget lämnas ibland till en person. Ofta består dock kommittén av ledamöter från riksdagen, experter och tjänstemän. Till kommittéerna knyts ofta ett sekretariat med hovrätts- eller kammarrättsjurister. I många fall är det de som skriver utredningstexten. Läs mer här!

SOU

Kommitténs betänkande publiceras i serien Statens Offentliga Utredningar (SOU). Betänkandet innehåller förslag till lagstiftning. Liksom Ds återfinns dessa på regeringens webbsida.

DS

I många fall tillsätts ingen kommitté att utreda ett lagförslag. I stället kan utredningen ske inom ett departement. Det färdiga utredningsförslaget publiceras sedan i Departementsserien (Ds). Dessa finns ofta att hämta på regeringens webbsida. Läs mer här!

Remissinstanser

Regeringsformen föreskriver att yttranden på lagförslag ska inhämtas från myndigheter, sammanslutningar, enskilda etc på avgivna lagförslag. Regelmässigt skickas därför lagförslag ut till ett stort antal organisationer som kan tänkas ha intresse av att yttra sig.

Departementet

Departementet samlar in och sammanställer remissyttrandena. En lagrådsremiss framställs och skickas till denna institution för granskning. Om kritiken från remissinstanserna har varit omfattande kan förslaget dock bli föremål för ytterligare utredning.

Lagrådet

Lagrådet ska granska lagförslag om det står i enlighet med grundlag eller annan lag. Remiss till lagrådet är emellertid inte obligatorisk. Regeringen skickar dock vanligen en remiss eftersom de annars måste redovisa varför de underlåtit detta. Läs mer här!

Departementet

Departementet skriver, efter eventuell kritik från lagrådet, en proposition som föreläggs riksdagen. I propositionen ingår bland annat förslag till riksdagsbeslut och lagrådets yttrande. Läs mer här!

Proposition

Regeringens propositioner publiceras på regeringskansliets webbsida.

Riksdagen

Innan riksdagen fattar beslut ska lagförslaget beredas i ett av utskotten. Riksdagen fattar beslut utifrån utskottets betänkande. Protokoll upprättas över riksdagens beslut tillsammans med eventuell debatt i kammaren.

Följdmotioner

Utskottet har också att ta ställning till eventuella följdmotioner, som är resta med anledning av lagförslaget, eller under den allmänna motionstiden.

Utskott

Utskottet bereder lagförslaget och tar ställning till eventuella följdmotioner.

Betänkande

Utskottet skriver ett betänkande i vilket de lämnar ett förslag till Riksdagen att (vanligen) anta propositionsförslaget och avslå följdmotionerna.

Riksdagsskrivelse

Riksdagen meddelar regeringen sitt beslut med en riksdagsskrivelse (rskr). Dessa kan inte återfinnas i Rixlex.

Regeringen

Regering promulgerar (utfärdar) lagen och fattar beslut om dess publicering.

SFS

Kungörandet sker i Svensk författningssamling (SFS). I Regeringskansliets rättsdatabas återfinns dessa via författningsregistret.

Kent Pettersson
Ronneby 2006-12-20

© Blekinge Tekniska Högskola
Ansvarig för sidan: Eva Norling,